پوسته محفظه دریچه های مجموعه اواپراتور-MVM-ام وی ام110 -S کد J00-8107013

...